Pendrive z drewna

Regulamin sklepu PRINTMAR.pl

obowiązujący od 01.10.2017 r.

§1 Definicje

Klient (Zamawiający) – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej PRINTMAR.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRINTMAR Marcin Szklarz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 885-100-61-94, REGON: 367392961

KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie Zamawiającego w formie pisemnej wskazujące na ilość oraz rodzaj zamawianego towaru.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Zamawiającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej lub podczas kontaktu osobistego.

§2 Formy kontaktu

 1. Adres Biura Obsługi Klienta: ul. Strumykowa 40A lokal 81, 03-138 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@printmar.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 22 486 32 62
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Dla rozrachunków w PLN: 87 1090 1841 0000 0001 3462 5579
  Dla rozrachunków w USD: 08 1090 1841 0000 0001 3462 5643

Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, w godzinach 09:00 do 17:00 w dni robocze.

§3 Zasady składania Zamówienia

 1. Za pośrednictwem serwisu printmar.pl (właściciel Printmar Nip 885-100-61-94 ) następuje wycena materiałów reklamowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe od Kupujących.
 2. Zawarte informacje na stronie printmar.pl są jedynie informacją handlową i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Realizacja sprzedaży odbywa się według poniższego regulaminu, a złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący wyraża zgodę i akceptuje regulamin sprzedaży.
 4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.printmar.pl lub drogą telefoniczną. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający dokonuje wyceny zamówienia i ustala z Kupującym termin oraz sposób dostawcy. Po akceptacji warunków przez Kupującego oraz projektu graficznego, Kupujący jest zobowiązany do dokonania przedpłaty na podstawie otrzymanej faktury proForma w wysokości wskazanej przez Sprzedającego na rachunek wskazany w paragrafie 2 pkt. 4.
 5. Po zaksięgowaniu przedpłaty zlecenie jest przekazywane do realizacji. Od momentu zaksięgowania płatności liczony jest ustalony przez strony czas realizacji zlecenia.

§4 Dostawa towaru

 1. Kupujący może skorzystać z następującej formy odbioru zamówionego towaru.
  a. Przesyłka kurierska
  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Biura Obsługi Klienta: ul. Strumykowa 40A lokal 81, 03-138 Warszawa (forma bezpłatna).
  W przypadku odbioru osobistego Towaru Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy
 2. Dostawa Towaru do Zamawiającego jest odpłatna. Opłaty za dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są przekazywane Kupującemu w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczanej przez firmy trzecie (firmy kurierskie) przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakunku (zniszczenia lub rozerwania opakowania, naruszenia taśm ochronnych itd.) Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego towaru. O zaistniałych okolicznościach Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Dla sprzedaży prowadzonej dla Przedsiębiorców rozumianych wg. obowiązujących przepisów prawnych, nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Oznakowany wg indywidualnego, zaakceptowanego przez strony projektu towar nie podlega zwrotowi
 3. Jeżeli dostarczony towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem, Firma PRINTMAR zobowiązana jest do niezwłocznej naprawy albo wymiany wadliwych towarów, lub ewentualnego uzupełnienia braków.

§6 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe Produkty. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na USB, oraz 12 miesięcy na power bank.
 2. W przypadku stwierdzenia wady nabytego towaru, lub niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację (zdjęcie wadliwego towaru).
 3. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa Kupujący.
 4. Odpowiedzialność Firmy Printmar jest ograniczona do kwoty netto reklamowanego towaru.

§7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu printmar.pl, lub bezpośrednią drogą mailową lub telefoniczną, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 2. Firma Printmar Marcin Szklarz, NIP: 885-100-61-94 może przetwarzać lub przekazywać podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim)  przekazane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego i kompleksowego obsłużenia przesłanego zapytania ofertowego lub realizacji zleconego zamówienia.
 3. Administratorem dobrowolnie przekazanych danych osobowych jest firma Printmar Marcin Szklarz, NIP: 885-100-61-94.
 4. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wglądu oraz do korygowania przekazanych danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@printmar.pl
 5. Administrator danych osobowych: firma Printmar Marcin Szklarz, NIP: 885-100-61-94 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przekazanych danych. Podejmowane działania mają na celu ochronę danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz wykorzystaniem  zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TWOJA WYCENA
Wypełnij formularz, aby uzyskać wycenę gadżetu

PRINTMAR Dział handlowy
Tel: +48 (22) 486 32 62 E-mail: biuro@printmar.pl

X